5 štúdií o nasýtenom tuku. Nadišiel čas zavrhnúť mýtus o jeho škodlivosti?

Nasýtený tuk

Od päťdesiatych rokov minulého storočia ľudia veria tomu, že nasýtený tuk škodí nášmu zdraviu. Táto myšlienka má pôvod v observačných (pozorovacích) štúdiách, ktoré zistili, že krajiny s vyššou spotrebou nasýteného tuku majú vyšší podiel srdcovo-cievnych ochorení. Vznikla hypotéza, že nasýtený tuk zvyšuje hladinu LDL cholesterolu v krvi a ten sa následne usádza v artériách, čím spôsobuje ochorenia srdca.

Aj keď táto hypotéza nikdy nebola potvrdená, väčšina stravovacích odporúčaní sa zakladá práve na nej.

Množstvo nedávnych štúdií však nedokázalo nájsť žiadnu súvislosť medzi konzumáciou nasýteného tuku a srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Tento článok prináša výsledky piatich najväčších, najkomplexnejších a najčerstvejších štúdií o následkoch konzumácie nasýteného tuku na naše zdravie.

1. Hooper L, et. al.: Redukcia príjmu nasýteného tuku a kardiovaskulárne ochorenia, 2015

Detaily: Systematická rešerš a meta-analýza randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktorú vykonáva nezávislá organizácia vedcov s názvom Cochrane collaboration. Ide o pravdepodobne najlepšiu rešerš, ktorá sa v súčasnosti dá nájsť. Zahŕňa 15 štúdií s viac než 59 tisíc účastníkmi.

Každá z týchto štúdií má kontrolnú skupinu a skupinu s redukovaným príjmom nasýteného tuku alebo s nahradením nasýteného tuku iným typom tuku; trvanie aspoň 24 mesiacov a skúma konkrétne výsledky, napríklad počet infarktov či úmrtí.

Výsledky: Štúdia nezistila žiaden signifikantný efekt redukovania príjmu nasýteného tuku v súvislosti s počtom infarktov, mŕtvic alebo celkovej úmrtnosti.

Aj keď obmedzenie konzumácie nasýteného tuku nemalo žiaden efekt, nahradenie časti nasýteného tuku polynenasýteným tukom viedlo k zníženiu rizika srdcovo-cievnych udalostí o 27% (nie však úmrtí, infarktov či mŕtvic).

Záver: Ľudia, ktorí zredukovali množstvo konzumovaného nasýteného tuku, mali aj naďalej rovnaké riziko infarktu, mŕtvice či úmrtia ako tí, ktorí nasýtený tuk konzumovali v rovnakom množstve. Čiastočné nahradenie nasýteného tuku polynenasýtenými tukmi vedie k nižšiemu výskytu srdcovo-cievnych udalostí, nie však infarktov, mŕtvice či úmrtí.

Tieto výsledky sú podobné ako v predchádzajúcej rešerši Cochranovej skupiny z roku 2011.

2. De Souza RJ, et al.: Príjem nasýtených a trans nenasýtených mastných kyselín a riziko úmrtnosti, kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky 2. typu: systematická rešerš a meta-analýza observačných štúdií, 2015

Detaily: Táto systematická rešerš a meta-analýza skúmala observačné štúdie, hľadajúce spojenie medzi nasýteným tukom a ochorenami srdca, mŕtvicou, cukrovkou 2. typu a úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia. Dáta zahŕňali 73 štúdií s 90- až 339-tisícmi účastníkov pre každý výsledok.

Výsledky: Príjem nasýteného tuku nie je spojený s ochoreniami srdca, výskytom mŕtvice, cukrovky 2. typu ani celkovou úmrtnosťou.

Záver: Ľudia, ktorí konzumujú viac nasýteného tuku, nemajú vyššiu pravdepodobnosť ochorenia srdcia, výskytu mŕtvice či cukrovky 2. typu, ani vyššie riziko úmrtnosti v porovnaní s tými, ktorí jedia nasýteného tuku menej.

Výsledky jednotlivých štúdií sa však líšia do takej miery, že je náročné vyvodiť univerzálne platný výsledok.

Výskumníci hodnotili pravdepodobnosť tohto spojenia ako „nízku“, s dôrazom na potrebu väčšieho množstva kvalitných štúdií.

3. Siri-Tarino PW, et al.: Meta-analýza štúdií prospektívnej kohorty, hodnotiacich asociáciu konzumácie nasýteného tuku a kardiovaskulárnych ochorení, 2010

Detaily: Táto meta-analýza skúmala dôkazy z observačných štúdií a spojenie medzi nasýteným tukom v strave a rizikom srdcových ochorení a mŕtvice.

Štúdie zahŕňali celkovo 347 747 účastníkov, ktorí boli pozorovaní 5 až 23 rokov.

Výsledky: Počas doby pozorovania sa u 3% účastníkov (11 006) vyvinulo ochorenie srdca či mŕtvica. Konzumácia nasýteného tuku nebola spojená so zvýšeným rizikom vzniku ochorení srdca, infarktu či mŕtvice, dokonca ani pri účastníkoch s najvyšším príjmom nasýteného tuku.

Záver: Ani táto štúdia nenašla žiadnu asociáciu medzi konzumáciou nasýteného tuku a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

4. Chowdhury R, et al. Asociácia diétnych, cirkulujúcich a suplementovaných mastných kyselín s koronárnym rizikom: systematická rešerš a meta-analýza, 2014

Detaily: Táto štúdia skúmala kohortné štúdie a randomizované kontrolované štúdie na tému spojenia mastných kyselín a rizika ochorení srdca.

Štúdia zahŕnala 49 observačných štúdií s viac než 550-tisíc účastníkmi a 27 randomizovaných kontrolovaných štúdií s viac než 100-tisíc účastníkmi.

Výsledky: Štúdia nenašla žiadne spojenie medzi konzumáciou nasýteného tuku a rizikom ochorení srdca či úmrtím.

Záver: Ľudia, konzumujúci vyššie množstvá nasýteného tuku, nemajú vyššie riziko srdcových ochorení či úmrtia.

Navyše, výskumníci nezistili žiaden benefit nahradenia nasýteného tuku polynenasýtenými tukmi. Výnimkou boli omega-3 mastné kyseliny s dlhým reťazcom, ktoré majú ochranný efekt.

5. Schwab U, et al.: Efekt množstva a typu diétne tuku na rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení a riziko vzniku cukrovky 2. typu, kardiovaskulárnych chorób a rakoviny: systematická rešerš, 2014

Detaily: Táto systematická rešerš hodnotila efekty množstva a typu tuku v strave na telesnú hmotnosť a riziko cukrovky 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia a rakovinu.

Účastníkmi boli zdraví jedinci aj tí s rizikovými faktormi. Rešerš obsahovala 607 štúdií: randomizovaných kontrolovaných štúdií, štúdií prospektívnej kohorty a vnorených prípadovo-kontrolovaných štúdií.

Výsledky: Konzumácia nasýteného tuku nie je spojená so zvýšeným rizikom ocohrení srdca či zvýšeným rizikom cukrovky 2. typu. Výskumníci zistili, že čiastočné nahradenie nasýteného tuku polynenasýteným či mononenasýteným tukom môže znížiť koncentráciu LDL cholesterolu a znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení, najmä u mužov. Nahradenie nasýteného tuku rafinovanými sacharidmi však rizikov srdcovo-cievnych ochorení zvyšuje.

Záver: Konzumácia nasýteného tuku nezvyšuje riziko chorôb srdca či cukrovky. Čiastočné nahradenie nasýteného tuku polynenasýteným tukom môže znížiť riziko ochorení srdca, najmä u mužov.

Sumár

1. Redukcia nasýteného tuku nemá vplyv na riziko vzniku ochorení srdca či úmrtnosť

2. Nahradenie nasýteného tuku rafinovanými sacharidmi zvyšuje riziko ochorení srdca

3. Čiastočné nahradenie nasýteného tuku polynenasýteným tukom môže znížiť rizikov kardiovaskulárnych udalostí, no výsledky pre rizikov infarktov, mŕtvicu či smrť sú zmiešané

Čas zavrhnúť mýtus?

Ľudia so zdravotnými ťažkosťami či problémami s cholesterolom (najmä hypercholesterolémiou) majú dôvod sledovať svoj príjem nasýteného tuku.

Štúdie sú však celkom jednoznačné v tom, že u priemernej populácie nie je konzumácia nasýteného tuku spojená s vyšším rizikom vzniku ochorení srdca. S týmto faktom na zreteli však môžeme povedať, že nahradenie časti nasýteného tuku polynenasýteným tukom môže byť prospešné. Nie však preto, že nasýtený tuk je zlý. Nasýtený tuk je neutrálny. Niektoré polynenasýtené tuky sú však jednoducho zdravé. A keď nahradíte v strave neutrálny prvkom zdraviu prospešným prvkom, môže sa aj vaša strava stať zdravšou.

Zdravými zdrojmi polynenasýteného tuku sú orechy, semená, tučné ryby, panenský olivový olej a avokádo.

Neexistuje teda dôvod, prečo by ste mali mať z nasýteného tuku strach. Sú oveľa dôležitejšie stravovacie zásady, na ktorých dodržiavanie by ste sa mali sústrediť: vyhýbanie sa cukrom, sladeným nápojom a fastfoodu.

Zdroj: authoritynutrition.com / huffingtonpost.com

Komentáre

Related posts

Leave a Comment